1.Bu destekten hangi sektörde faaliyet gösteren işverenler yararlanabilecektir?

 

İhale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

 

2.Bu destekten yararlanılabilmek için sigortalılarda aranılan şartlar nelerdir?

 

Sigortalının;

- 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

- İşe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

- İşe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde, SGK’ya bildirilmemiş olması/işsiz olması,

gerekmektedir.

 

3. Hangi sigortalılar için bu destekten yararlanma imkânı bulunmamaktadır?

 

Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)/(esnaf vs.) ve (c)/(memur) bentleri, Ek 6 ncı maddesi (Taksi, dolmuş şoförleri ve sanatçılar) ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında (10 günden fazla ev hizmetinde çalışan) Kuruma bildirilmiş olması halinde bunlar da işsiz olmadığından bu sigortalılar için destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde işten ayrılış nedeni en son (19-Mevsim Bitimi), (20-Kampanya Bitimi) ve (30-Vize Süresinin Bitimi) kodlarıyla bildirilen sigortalılar için destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

“0” gün “0” kazanç bildirilen sigortalılar işsiz kabul edilmeyecektir.

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında bu destek uygulanmayacaktır.

 

 

4. Bu destekten yararlanılabilmek için işverenlerde hangi şartlar aranmaktadır?

 

Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması gerekmektedir. 2016/Aralık ayında Kuruma aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, bu destekten yararlanabilmek için sigortalının işe alındığı işyerinden 2016 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

§ 0” gün “0” kazanç bildirilen sigortalılar Aralık ayı istihdam sayısına/ortalama sigortalı sayısına dahil edilecektir.

§ SGDP li bildirimler Aralık ayı istihdam sayısına/ortalama sigortalı sayısına dahil edilecektir.

§ Alt işverenlerce yapılan bildirimler Aralık ayı istihdam sayısına/ortalama sigortalı sayısına ilave edilecektir.

 

Aylık prim ve hizmet belgesinin (687 kanun no) yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.

İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

İşyerinin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Kayıt dışı sigortalı çalıştırmamalı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması gerekmektedir.

 

5. 2017 yılında tescil edilmiş işyerleri bu destekten nasıl yararlanacaktır?

 

2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar, işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılabilecektir. Ocak ayı içinde tescil edilen işyeri Nisan ayında bu teşvikten yararlanacaktır. 1 Ekim 2017 ve sonrasında tescil edilen işyeri ise bu destekten hiçbir şekilde yararlanamayacaktır.

2015 ve daha önce tescil edilip 2016 yılında hiç sigortalı bildirmeyen işyerleri 2017 yılında tescil edilen işyerleri gibi değerlendirilecek olup, 2017 yılında Kuruma bildirim yapılan ilk ayı takip eden üçüncü aydan itibaren destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar bu destekten yararlanabilecektir.

 

6. Kayıt dışı sigortalı çalıştıranlar bu destekten yararlanabilir mi?

 

1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler bu destekten yararlanamaz. Bu tespitin yapılmış olması durumunda 2017 yılında yersiz yararlanılan destek tutarları gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

 

7. Bu destek kapsamında verilen prim desteği nasıl hesaplanmaktadır?

 

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar, destekten yararlanılacak aydaki kapsamdaki sigortalıların prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpımı sonucu bulunur.

 

8. Bu destekten alt işverenler de yararlanabilecek midir?

 

Alt işverenler de bu destekten yararlanacaktır. 2016 Aralık ayı sigortalı sayısı ile ortalama sayısının hesabında alt işverenlerce bildirilen sigortalı sayısı da dikkate alınır.

 

9. Bu destekten yararlanan işverenler aynı sigortalı için diğer teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilir mi?

 

Bu destekten yararlanan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz. Asgari ücret desteği hesaplamasına bu sigortalıların gün sayısı dahil edilmez

.

10. Bu destekten yararlanmak isteyen işverenlerin nasıl başvuru yapmaları gerekmektedir?

 

Sigortalılara ilişkin tanımlama işlemi e-bildirge sisteminden yapılacak olup, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

11. Bu destekten yararlanacak işverenlerin bildirecekleri sigortalıların 2016/Aralık ayına veya 2016 yılı ortalamasına ilave olup olmadığı nasıl tespit edilecektir?

 

Sigortalının 2016/Aralık ayına veya 2016 yılı ortalamasına ilave olup olmadığı hususunun işverenlerce kontrol edilmesinin ardından SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.


Kategori : Destekler
Eklenme Tarihi : 02/03/2017
Görüntüleme Sayısı : 1163
Yazar : Admin