Sektörünüzdeki rakiplerinizle yarışmayı bırakıp birlikte daha büyük işler yapmanız için, tek başınızayken yapamayacağınız işleri sektördeki paydaşlarınızla birlikte halledebilmek için , birlikte büyümek ve gelişmek için oluşturulmuş bu programdan faydalanmanız için uygulama esaslarından faydalanarak hazırlanmış bu yazıyı bilgilerinize sunuyoruz.

İşte karşınızda KOSGEB İşbirliği- güçbirliği programının ayrıntıları

  • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek;ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerini KOSGEB 300.000,00 TL hibe 1.200.000,00 TL faizsiz kredi şeklinde destekliyor.
  • Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin bir araya gelerek proje başvurusu yapmaları esastır.
  • Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.
  • İşletici Kuruluş ve proje ortağı işletmelerin bu program kapsamında aynı konuda 1 (bir) projesi desteklenir
  • İşletme, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.
  • İşletmelerin ve İşletici Kuruluşun, Program kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için KOBİ Bilgi beyannamesinin güncel olması gerekir.
  • Projede yer alan işletmelerden Uygulama Birimine ilk defa başvuruda bulunanlar için “Başvuru ve Uygulama Dosyası” açılır ve işletmeler ile ilgili her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, işletmelerden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez.
  • Programdan yararlanılabilmesi için proje ortağı işletmelerin bu maddede yer alan şartları taşıması gerekir.

Desteklenecek proje konuları;

İşletmelerin;

a)Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

b)Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu,

c)Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

d)Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,

e)Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir

İşletici kuruluş ortaklık modelleri ve yapısı

-Program kapsamında işbirliği-güçbirliği amacıyla tesis edilecek ortaklıklar aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:

a)Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak İşletici Kuruluşa ortak olabilirler. Bu durumda proje ortağı işletmelerin tamamının kurulacak İşletici Kuruluşa ortak olması şartı aranır. Ortak olacak işletmelerin şahıs işletmesi olması durumunda ise işletme sahipleri İşletici Kuruluşa ortak olabilir.

b)Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak İşletici Kuruluşa ortak olabilirler. Bu durumda kendisini feshederek İşletici Kuruluşa dahil olacak işletme/işletmelerin sahip/ortak/ortakları feshedilen işletme yerine, İşletici Kuruluşa ortak olurlar. Bu durumda feshedilen işletme/işletmelerin ortaklarının hisse oranının toplamı bu maddenin üçüncü bendinde yer alan oranları geçemez.

c)Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşebilirler. Bu durumda İşletici Kuruluş, bünyesinde birleşilen işletmedir. Kendisini feshederek İşletici Kuruluşa dâhil olacak işletme/işletmelerin sahip/ortak/ortakları feshedilen işletme yerine, bünyesinde birleşilen İşletici Kuruluşa ortak olurlar.

-İşletici kuruluşun, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen limited veya anonim şirket statüsünde olması gerekir.

- İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince % 30 (otuz)’dan fazla olamaz. Ancak projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda bu oran % 40 (kırk) olarak uygulanır.

-Proje ortağı işletmelerin ortaklarının ve/veya sahiplerinin, projede en fazla 2 (iki) işletmede ortaklığı olabilir ve işletici kuruluş içerisindeki hisse oranlarının toplamı da söz konusu azami oranları geçemez.

-Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

-Ayrıca proje ortağı işletmelerin başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartı aranır.

-Asgari işletme sayısı sağlanmak koşulu ile proje paydaşları da İşletici Kuruluşa ortak olabilir.Ancak, proje paydaşlarının İşletici Kuruluştaki ortaklık hisse oranlarının toplamı % 20 (yirmi)’yi geçemez.

-İşletici Kuruluş ortaklarından herhangi birinin proje süresi içerisinde ortaklıktan ayrılması durumunda, hisselerini mevcut ortaklara ya da başkalarına devredebilir. Yeni ortak olacak işletmelerin en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması ve işletmelerin aynı veya bir birini tamamlayan sektörlerde faaliyet göstermesi kriterini sağlaması gerekmektedir. Ayrıca proje sonuçlandırılıncaya kadar İşletici Kuruluş ortaklarından herhangi birinin hisse oranı yukarıda belirtilen oranlardan fazla olamaz.

-Proje süresince ve proje sonrası izleme tarihine kadar, İşletici Kuruluşa ait hisse ve ortaklık yapısındaki değişiklikler için Uygulama Biriminden onay alınması gerekmektedir.

-İşbirliği-Güçbirliği Destek Programından yararlanmak isteyen başvuru sahibi, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formunu Sistem üzerinden doldurur, başvuruya esas ek belgeleri Sisteme yükler ve başvurusunu onaylar.

-Başvuru sahibince onaylanan proje başvurusu için Uygulama Birimi tarafından sorumlu personel görevlendirilir.

-Proje başvurusu, sorumlu personel tarafından KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge ve şekil yönünden incelenerek ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Formu hazırlanır.

-Ön değerlendirme sonucu Proje ve eklerinde hata ve/veya eksiklik bulunan başvurular Sistem üzerinden değişikliğe açılır. İşletmeye gerekli düzeltmeleri yapması için Sistem üzerinden bilgi verilir.

-Proje başvurusunda İşletici Kuruluşun başvuruyu alan Uygulama Biriminin etki alanı dışında bir ilde kurulacağının belirtilmesi durumunda başvuru, değerlendirilmek üzere bu ilden sorumlu Uygulama Birimine devredilir.

-Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan proje, ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formuna işlenerek, değerlendirilmek üzere Kurul’a sunulur.

Kurul, projeyi;

a)Bölgesel, sektörel ve ölçeksel ihtiyaçlar,

b)Amacı, hedefleri, niteliği, kullanılacak yöntemler,

c)Yapılabilirlilik, sürdürülebilirlik,

d)Proje ortakları ve paydaşları,

e)Ekonomiye, paydaşlara ve ortakların rekabet gücüne katkısı,

f)Projeyi yürütecek insan kaynağının yeterliliği,

g)İş-zaman planı,

h)Bütçe ve maliyet etkinliği,

i)İşletmelerin proje/faaliyet deneyimleri,

j)Proje çıktıları,

k)Proje ortakları ve paydaşlarının projedeki rolleri ve projeye katkıları ve benzeri hususları da dikkate alarak değerlendirir.

-Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurul Kararında projeye ilişkin ret veya revizyon gerekçeleri belirtilir. Kurulun redde ilişkin kararının başvuru sahibine bildirim yazısında; öğrenme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere karara gerekçeleriyle birlikte itiraz edebileceğine de yer verilir.

-Kurul değerlendirmesi sonucu, revizyon istenmesi halinde, başvuru sahibi tarafından; İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formu sistem üzerinden revize edilerek Kurul kararında belirtilen süre içerisinde onaylanır. Kurul tarafından belirtilen sürede istenen revizyonları yapmayan başvuru sahibinin başvurusu reddedilmiş sayılır.

-Kurul kararları, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Kurul Karar Formu’na işlenir, Kurul üyelerine imzalatılır, evrak kaydına alınır ve proje başvuru sahibine 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

-Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde İşletici Kuruluşu kurması, İşletici Kuruluş ortakları tarafından her sayfası imzalanan ve kaşelenen Proje Başvuru Formu ve eki belgeler ile birlikte İşletici Kuruluş tarafından ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Taahhütnamesini vermesi istenir. Süresi içerisinde Taahhütname vermeyen başvuru sahibinin projesi reddedilmiş sayılır.

-Proje kapsamında kurulan İşletici Kuruluş, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

-Mevcut bir işletmede birleşerek kurulan İşletici Kuruluşlar da KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esasları çerçevesinde işletme bilgilerini günceller.

-Projenin başlangıç tarihi ve proje süresi

-Taahhütnamenin Uygulama Birimi tarafından evrak kaydına alındığı tarih, proje başlangıç tarihidir.

-İşbirliği-Güçbirliği Destek Programında proje süresi en az 6 (altı) ay, en çok 24 (yirmi dört) aydır. Kurul kararı ile proje süresinin % 50 (elli)’sini geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.

-Destek üst limit ve oranı

-Proje destek üst limiti 1.000.000 (birmilyon) TL olup, bu miktarın 300.000 (üçyüzbin) TL’lik kısmı geri ödemesiz, 700.000 (yediyüzbin) TL’lik kısmı ise geri ödemelidir.

-Ancak projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise destek üst limiti 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL olup; bu miktarın 300.000 (üçyüzbin) TL’lik kısmı geri ödemesiz, 1.200.000 (birmilyonikiyüzbin) TL’lik kısmı ise geri ödemelidir.

-Proje destek oranı; 1. Bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. Bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. Bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

-Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

-Proje kapsamında KOSGEB tarafından talep edilen Banka Teminat Mektubu veya Kefalet Mektubu için ödenen teminat giderlerine geri ödemesiz olarak %100 oranında destek verilir.Bu destek, Başkanlıkça belirlenecek Teminat Giderlerinin Destelenmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülür.

Desteklenecek proje giderleri

-Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Kurul; projenin gerektirdiği ve uygun bulunan gider kalemlerini ve desteğe esas tutarı belirler.

Ancak; bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

-Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hari1) üzerinden desteklenir.Bu destek, projenin başlangıç tarihi itibariyle İşletici )Kuruluş ve ortaklarında son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibariyle son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş ve tam zamanlı olarak çalışan personel için verilir. Uygulama Birimi tarafından personele ilişkin gerekli sorgulamalar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili web sayfasından yapılır.

-Proje kapsamında satın alınacak makine, teçhizat ve donanımların yeni olması gerekir. Kurulun desteklenmesine karar verdiği her bir Makine-teçhizat, donanım, hammadde ve yazılıma ait özellikler; asgari teknik özellikleri ifade eder. Uygulama Birimi tarafından;

a)Makine-teçhizat, donanım ve yazılıma ait özelliklerin Kurul Kararı’ndaki asgari şartları taşıması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin Kurul’un belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.

b)Satın alınan Makine-teçhizat, donanım ve yazılıma ait özelliklerin Kurul Kararı’ndaki asgari şartları taşımaması durumunda ise; Uygulama Birimi tarafından bu husus Kurula sunulur ve Kurul tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir.

-Proje başlama tarihinden önce İşletici Kuruluş ortaklarının bu programda tanımlanan ortaklık ve birleşme amacı ile aldıkları teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri ile proje etüt, fizibilite çalışması giderlerinden Kurul tarafından uygun bulunanlar da desteklenebilir. Ancak, bu gider kalemlerine ilişkin verilecek KOSGEB desteği üst limiti 10.000 (on bin) TL’yi aşamaz.

-Kurul tarafından uygun bulunması kaydıyla, proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB Destek tutarının % 5 (beş)’ini aşmayacak şekilde hesaplanır ve sabitlenir.Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.

 

Projenin revizyonu

- İşletici kuruluşun talebi üzerine, proje uygulama sürecinde Kurul kararı ile en fazla 2 (iki) kez revizyon yapılabilir. Revizyon talebi ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Revizyon Formu ile ilgili Uygulama Birimine yapılır.

-Uygulama Birimi, revizyon talebini Kurul değerlendirmesine sunar. Kurul kararı, işletici kuruluşa yazı ile bildirilir.Proje revizyon talebi proje süresi tamamlanmadan 30 (otuz) gün öncesine kadar sunulmalıdır.

-Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce İşletici Kuruluştan, destek tutarı kadar teminat alınır.

a)Banka teminat Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak İşletici Kuruluşun uzun süreli banka teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 (bir) yıl süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir.

b)Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihini takip eden 6. (altıncı) ayın son gününü kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

Banka Teminat Mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a)Banka Teminat Mektubunun “Konu” kısmında “KOSGEB Destekleri” ifadesi yazılmış olmalıdır.

b)Banka Teminat Mektubunda “İş bu teminat mektubu, süresi içerisinde KOSGEB’in yazılı muvafakatı alınmadan risk kapaması ve çıkışı yapılmayacaktır.” ifadesi yazılmış olmalıdır.

c)Banka Teminat Mektubu, İşletici Kuruluş adı/unvanına yazılmış olması ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan adı/unvanı ile bire bir örtüşmesi esastır.

d)Banka Teminat Mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.

e)Banka Teminat Mektubuna ilişkin teyit yazısı, ilgili bankadan Uygulama Birimi tarafından alınmalıdır.

f)KOSGEB Uygulama Birimi lehine verilen Banka Teminat Mektubu, “Kesin Teminat Mektubu” olmalıdır.

Vadesi gelen süreli banka teminat mektubunun takibi ve tahsili işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

a)Süresi asgari 1 (bir) yıl olan banka teminat mektubunun, süresi dolmadan 1 (bir) ay öncesinden yenilenmesi hususunda hatırlatma yazısı gönderilir. Yazıda banka teminat mektubunun vade tarihinden 5 (beş) iş günü öncesine kadar yenilenerek Uygulama Birimine teslim edilmesi gerektiği hususu belirtilir.

b)Banka Teminat mektubunun yenilenmemesi halinde, İşletici Kuruluşa ait banka teminat mektubu vade tarihinden önce nakde çevrilir.

c)Teminat mektubunun yenilenmesi durumunda asgari kalan borç tutarı kadar yeni teminat mektubu kabul edilebilir.

KGF tarından verilen Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a)Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubunda KOSGEB Destek Programının açık adının yer alması ve İşletici Kuruluşun adı/unvanı ile Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi’nde yer alan adı/unvanın birebir örtüşmesi esastır.

b)Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.

c)Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubuna ilişkin teyit yazısı KGF tarafından ilgili Uygulama Birimine gönderilmiş olmalıdır.

d)İşletici Kuruluşa bildirilen “Geri Ödeme Takviminin” aslı gibidir kaşeli, güncel tarih ve imzalı kopyası ilgili Uygulama Birimi tarafından KGF’ye gönderilir.

e)Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu’nun değiştirilmesi durumunda asgari kalan borç tutarı kadar yeni Kefalet Mektubu kabul edilebilir.

Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemelerde; proje süresi dikkate alınarak belirlenen proje bitiminden itibaren 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje bitiminden sonraki 6 (altı) aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.

 Proje süresinin uzatılması durumunda, uzatma süresi dikkate alınarak geri ödeme takvimi yeniden belirlenir. İşletici Kuruluştan, geri ödemesi gereken destek tutarı kadar yeni belirlenen ödeme takvimine göre, banka teminat mektubu için son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde, Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu için son geri ödeme tarihini takip eden 6. (altıncı) ayın son gününü kapsayacak şekilde teminat alınır.

Projenin erken sonlandırılması halinde, Kurul kararının tarihi aynı zamanda projenin bitiş tarihi olup geri ödeme takvimi bu tarihe göre belirlenir.

Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, İşletici Kuruluşa (Teminatın KGF’den alınması durumunda ayrıca KGF’ye) resmi yazı ile, borcunu vadesinde ödemediği, tebliğ tarihini (yazının muhataba ulaştığı tarih) takip eden 7 (yedi) gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemediği takdirde borcun tamamının muaccel hale geleceği ve teminatının nakde çevrileceği bildirilir. Buna rağmen ödeme yapılmadığı takdirde teminat nakde çevrilir.

İşletici Kuruluşa verilen geri ödemeli desteklerde, geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde,faiz ve komisyon uygulanmaz.

Yasal faizin tahsil edilmesi gerektiği durumlarda, borcun muaccel hale geldiği tarihten itibaren yasal faiz hesaplanır.


Kategori : Destekler
Eklenme Tarihi : 23/06/2017
Görüntüleme Sayısı : 3255
Yazar : Admin