Firmanız içerisinde ürününüzü geliştirmek, yada yeni ürününüzün prototipini mi yapmak istiyorsunuz.

Tubitak’ın 1507 AR-GE Başlangıç destek programı tam size göre.

İşte programın detayları ve gerekli linkler;

 

 

 

1507  TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

 

 

            1507 kodlu TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların; kurumsal, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirilmesi için bu nitelikteki proje harcamalarının uluslararası tanım ve kavramlar çerçevesinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesini hedeflemektedir.

 

 

            Ayrıca ; Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenir.

 

Destek Kapsamı

            KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

 

Önemli Hususlar

            1507 Programı KOBİ'ler için daha avantajlı hale getirilmiştir. Yapılan önemli değişiklikler şunlardır:

  • Programın %75 oranındaki hibe desteğinden en fazla ilk iki projesi için yararlanabilen KOBİ’lere, –en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla- ilk beş projelerinde Programdan destek alabilme hakkı tanındı,
  • Yeni yapılacak başvurularda, proje bütçesi üst sınırı 400.000 TL’den 500.000 TL’ye çıkarıldı,
  • 1512 “TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı” kapsamında kurulmuş veya 5746 sayılı kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmış KOBİ’lerin bu Programa ilk başvurularında; başvuruların özel kriterlerle değerlendirilmesi, desteklenen projelere bütçenin %10’u kadar genel gider ödenmesi, birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) yapılabilmesi gibi avantajlar sağlandı.

 

Kimler Başvurabilir?

 

Programa Uygulama Esasları'nda belirtilen, TÜBİTAK destekli proje sayısı kısıtı içinde kalan KOBİ'ler başvurabilir.

 

Başvuru Tarihleri

 

            Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. Ancak, proje desteği, proje önerisinin(AGY100) PRODİS üzerinden gönderildiği başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci gününden önce başlatılmaz. Proje başlangıç tarihi, bu koşul da dikkate alınarak, kuruluş tarafından başvuruyu takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir.

Proje başvurusu online olarak PRODIS sistemi üzerinden yapılmaktadır.

 

Kriterler

            Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:

            I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü

            II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu

            III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

 

 

 

 

İzleme ve Sonuçlandırma

 

Projeler, altışar aylık dönemler halinde izleyici(ler) tarafından izlenerek desteklenir. Projenin son döneminde, kuruluş tarafından proje sonuç raporu sunulur.

 

Süreç

 

Yönetmelik Ve Esaslar

 

Program Mevzuatı

 

 

Desteklenen Ar-Ge aşamaları

 

 

Destek sağlanacak projelerin:

a) Kavram geliştirme,

b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,

c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,

d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,

e) Prototip üretimi,

f) Pilot tesisin kurulması,

g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,

h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgah alımı içeren) ile Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetlerini içeren projeler, programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

 

 

Desteklenen gider kalemleri

 

Program kapsamında projelerin gerektirdiği ve ödemesi yapılan aşağıdaki harcama ve giderler kabul edilir; bu gider kalemleri program mevzuatında mal ve hizmet alımı olarak anılır:

a) Personel giderleri,

1)Program kapsamında desteklenen projelerin faaliyetlerinde

görevli personelin giderleri, projenin dönemsel AGY301’i kapsamında kuruluş tarafından ortalama aylık maliyetle beyan edilir. Proje personel ortalama aylık maliyeti, ilgili dönemdeki brüt ücretler, SGK işveren payları, SGK işsizlik işveren payları ve varsa ikramiye dikkate alınır. Dönemsel belirlenen bu ortalama aylık maliyetler , personelin eğitim ve deneyimi dikkate alınarak ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin aşağıda belirtilen katları ile sınırlandırılır.

1.1.) Proje konusu uzmanlık alanlarının herhangi birisinde doktora derecesine sahip proje personeline, ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 12 katı,

1.2.) En az lisans mezunu proje personeline, lisans mezuniyet tarihinden itibaren proje başvuru tarihine kadar geçen süre 48 aydan fazla olan proje personeline, ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 10 katı, 48 aydan az olan proje personeline en fazla 6 katı,

1.3.) Ön lisans mezunu olan proje personeline, ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 4 katı,

1.4.) Lise ve altı eğitim düzeyine sahip proje personeline ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 3 katı ile sınırlama uygulanır.

1.5.) İlgili dönemde beyan edilen proje personelinin “ortalama aylık maliyeti”nin bu maddenin birinci fıkrasının a bendinin birinci alt bendindeki sınırlamaların altında olduğu durumlarda, beyan edilen personele ait ortalama aylık maliyeti, desteklemeye esas harcama kapsamının belirlenmesinde dikkate alınır.

1.6.) 28/02/2008 tarih ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Kanunda yer alan “Gelir vergisi stopajı teşviki” ile “Sigorta primi desteği”, 26/06/2001 tarih ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan Bölgede elde edilen ücretlere ilişkin gelir vergisi istisnası ve 06/06/1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda yer alan Bölgede elde edilen ücretlere ilişkin gelir vergisi istisnası çerçevesinde kuruluşların Ar-Ge projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli için sağlanan destek, teşvik ve istisnalar proje personel maliyetine dâhil edilmez, TÜBİTAK’a beyan edilmez

ve desteklenmez. Proje kapsamında, destek karar yazısının düzenlendiği tarih veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5746 sayılı Kanunda belirtilen destek teşvik ve istisnalardan faydalanılmaması durumunda, proje personelinin maliyetlerinden, bu destek, teşvik ve istisnalar düşürülmeden TÜBİTAK’a beyanda bulunulur. Destek karar yazısının düzenlendiği tarih veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 5746 sayılı Kanunda belirtilen destek, teşvik ve istisnalardan faydalanılmaması durumunda ise, proje personelinin maliyetlerinden, bu destek, teşvik ve istisnalar, faydalanılmış gibi hesaplanarak bulunan tutar düşürüldükten sonra TÜBİTAK’a beyanda bulunulur.

1.7.) Proje personelinin eğitim durumunun proje süresi içinde değişmesi durumunda değişen eğitim durumuna göre “ortalama aylık maliyete” uygulanan sınırlama değiştirilir.

1.8.) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin 1.1),1.2), 1.3) ve 1.4) alt bentlerinde belirtilen personel ücretlerinin sınırlandırılmasında uygulanan asgari ücret katları

Bilim Kurulu kararıyla arttırılabilir. Bu durum TEYDEB internet adresinde duyurulur.

b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

d) Malzeme ve sarf giderleri,

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,

(2) Bu programda AGY101 ve AGY301 proje hazırlama ve hazırlatma giderleri ile yeminli mali müşavir giderleri aşağıdaki şekilde desteklemeye esas harcama tutarı kapsamına alınır:

a) AGY101 ve AGY301 dokümanlarının danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatıldığı durumlarda, bu giderler her bir proje için toplamda en fazla 10.000.-TL (on bin) destek kapsamına alınır. Söz konusu hizmet alımlarına yönelik giderlerin, bir seferde ve projenin son AGY301 dönemiyle beyan edilmesi zorunludur.

(b) Yeminli Mali Müşavirlik ücretleri, Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi”nde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımı destekleme işlemlerinde geçerli Yeminli Mali Müşavirlik tasdik ücreti esas alınarak desteklenir.

(3) Teknogirişim sermaye şirketleri tarafından1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına sunulan projelerde,projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen destek personeli, elektrik, su,ısıtma, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık aşağıda belirtilen şekilde proje genel giderleri desteği verilir;

a) Proje genel giderleri, projenin her bir AGY301’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilerek hesaplanır. Bu kapsamdaki projelerin genel giderler dâhil toplam desteklemeye esas harcama tutarı 550.000.-TL’yi (beşyüzelli bin) geçemez.

(4) TÜBİTAK desteği ile tamamlanan projelerde, proje ekibinde yer alan ve firma ortağı veya yönetim kurulu üyesi olmayan proje fikir sahibi araştırmacıya, proje faaliyetlerine katkı sağlamış ve proje süresince kuruluşta çalışmış olması koşuluyla, TÜBİTAK tarafından 7.500.-TL (yedi bin beş yüz) teşvik ödülü verilir.

Proje fikir sahibi araştırmacı olarak belirtilen kişinin fikir sahibi olma durumu, proje sonucu ortaya çıkacak ürün üzerinde herhangi bir fikri hak talebine gerekçe teşkil etmez.

Projede birden fazla fikir sahibi araştırmacı olması durumunda, ödül kişiler arasında paylaştırılır. Ancak bu kişilerin bir bölümünün kuruluştan ayrılması halinde kişilerin payına düşen tutarlarda değişiklik yapılmaz. Fikir sahibi araştırmacı proje başvurusu

aşamasında beyan edilir. Daha sonra yapılacak talep ve değişiklikler dikkate alınmaz. Söz konusu personelin uygunluğuna ilgili teknoloji grubu yürütme komitesi tarafından karar verilir.

 

Yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımlarındaki uygulama

 

(1) Proje ana Ar-Ge faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi koşuluyla, proje için zorunlu ve tamamlayıcı nitelikteki yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımları proje özelinde değerlendirilerek desteklenebilmektedir.

(2) Desteklenen proje kapsamında gerçekleşen toplam yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımlarının, projenin dönemsel desteklemeye esas harcama tutarları toplamı içindeki payı %20

ile sınırlandırılır. Buna ilişkin uygulama söz konusu yurt dışı harcama ve giderlerin bildirildiği AGY301’lerde ayrı ayrı yapılır.

 

Desteklenmeyen giderler

 

Proje ile ilgili olmayan giderler desteklenmemekle birlikte aşağıda belirtilen giderler de destek kapsamı dışındadır;

 

a) katma değer vergisi,

b) her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları,

c) amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri,

d) dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,

e) patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret,marka tescil giderleri,

f) muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler,

g)huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında ikramiye hariç verilen prim ödemesi,

h) personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri,

i) kuruluş ortaklarına ait sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,

j) konaklama giderleri,

k) şehir içi nakliye (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri,

l) seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,

m)proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,

n) fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,

o) ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri

p) telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,

r) vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,

s) ofis, depo, stand kira giderleri,

t) inşaat ve tesisat giderleri,

u) kırtasiye giderleri,

v) CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri,

 

Proje özelinde yapılacak değerlendirmelerde, Ar-Ge faaliyetlerinin gerekliliği dikkate alınar ak bu maddenin birinci fıkrasının alt bentlerinde belirtilen giderlerden o, p, t ve u bentlerinde belirtilenler içinden desteklenecek gider kalemleri olabilir.

a) f, o ve p bentlerinde belirtilen giderler teknogirişim sermaye şirketleri

tarafından 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına sunulan projelerde, bu uygulama esaslarının 10uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde proje genel gideri olarak desteklenir.

 

Otomasyon teknoloji veya yöntemlerinin kullanıldığı süreç geliştirme projelerinde, proje özelinde yapılacak değerlendirmenin gerektirdiği farklılıklarla birlikte, destek kapsamının oluşturulmasında aşağıdaki yaklaşım esas alınır:

 

a) Personel, seyahat, danışmanlık ve hizmet alımı ile yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılacak işlere yönelik giderler destek kapsamına alınır.

b)Geliştirilen sürecin denenmesi amacıyla, asgari miktarda malzeme giderleri ile test yazılım ve donanımı destek kapsamına alınır.

c)Geliştirilen süreç içinde yer alan alet, teçhizat veya sistemlerin tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin kuruluş bünyesinde yapılması durumunda bu giderler destek kapsamına alınır

 

 

Kaynak :        www.tubitak.gov.tr

 


Kategori : Destekler
Eklenme Tarihi : 24/08/2017
Görüntüleme Sayısı : 3427
Yazar : Admin