2019 yılında Kosgeb yurt dışı iş gezilerinde yeni bir düzenlemeye giderek artık başvuruları Odalar ,Borsalar ve TOBB üzerinden almaya başladı.

Sizde yeni pazarlar keşfetmek, yeni müşteriler bulmak için dünyanın herhangi bir yerine iş gezisi düzenleyebilir ve yaptığınız harcamaların bir kısmını KOSGEB'ten geri alabilirsiniz.

Bu adımlardan birincisi KOSGEB veri tabanına kayıt yapabilecek bir KOBİ olmak, yani KOSGEB herkese bu desteği vermiyor , ilk önce Küçük yada Orta Ölçekte bir kobi olmanız aynı zamanda KOSGEB'in desteklediği sektörler içerisinde olmanız gerekmekte.

Programdan yararlanmak isteyen işletme,

-İşletme Geliştirme Destek Programı Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurur ve başvurusunu onaylar.

- Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Uygulama Birimi tarafından başvurusu onaylanan işletmenin Taahhütnamesini KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylaması gerekir. Taahhütnamenin işletme tarafından onaylanma süresi, Uygulama Birimi tarafından başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gündür.

- Taahhütnamenin işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylandığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Programın süresi

-Programın süresi işletme için 2 (iki) yıldır.

- Net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı program sonunda en az %10 (on) artan işletmeler, bir defaya mahsus olmak üzere programdan yeniden yararlanabilir.

-İşletmenin, programın tamamlanma tarihindeki son iki yıla ait onaylı KOBİ Bilgi Beyannamesindeki mali veriler karşılaştırılarak, en az %10 (on) artış sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir.

 Net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı program sonunda en az %10 (on) artan işletmenin, programın tamamlandığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde programı yenilemek için KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapması gerekir. Bir yıl içinde başvurusunu yenilemeyen işletme, programa yeniden başvuru yapamaz.

-Yenilenen programda, tamamlanan program kapsamında işletmeye kullandırılan destekler dikkate alınmaz

Bu destek, KOSGEB Birimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin;

a) Konaklama giderlerini,

 b) Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/ denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),

 c) Yurt dışı iş gezisi programı ile ilgili tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderlerini kapsar.

Her bir yurt dışı iş gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek; Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 5.000 (beş bin) TL, Çin Halk Cumhuriyeti dâhil diğer ülkeler için 3.000 (üç bin) TL’dir.

-Yurt dışı iş gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı en az 10 (on) işletmenin yurt dışı iş gezisi programında yer alması gerekir.

- Yurt dışı iş gezisine ilişkin destek ödemesinin yapılabilmesi için; ilgili iş gezisine en az 10 (on) işletmenin katılması ve destek talep eden işletmelerin yurt dışı iş gezisi programında yer alan tüm aktivitelere katılması gerekir.

-Mazeretleri nedeniyle iş gezisine 10 (on) işletmeden az katılım olması durumunda destek başvurusunda bulunan işletmelerin desteklenip desteklenmeyeceğine Başkanlık Makamınca karar verilir.

-Yurt dışı iş gezisine katılacak işletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.

- Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, yurt dışı iş gezisi programı başlama tarihinden en geç 2 (iki) iş günü öncesine kadar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapması gerekir.

- Destekten yararlanmak isteyen işletmenin faaliyet alanı ile yurt dışı iş gezisinin kapsadığı iş kollarının uyumlu olması zorunludur.

-Yurt dışı iş gezisinin, destek başvurusunun Uygulama Birimi tarafından uygun bulunmasından sonra gerçekleşmiş olması kaydıyla, hizmet sağlayıcıya yapılmış olan başvuru tarihinin ve ödeme tarihinin program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz.

-Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.

-Destek kapsamına alınacak yurt dışı iş gezisi programında, işletmelerle yapılacak ikili iş görüşmelerinin ve Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık yayınlanan Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesinde yer alan bir fuara ziyaretin yer alması gerekir.

- Ancak, bu faaliyetlerden sadece birinin gerçekleştirilmesi durumunda, yurt dışı iş gezisi programı aşağıda belirtilen faaliyetlerden en az birini de içermelidir:

 a) Meslek kuruluşları ile toplantı

 b) Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler

- Ziyaret edilecek fuar bünyesinde gerçekleştirilecek ikili iş görüşmesi organizasyonlarına iştirak edecek destek talep eden işletmelerin ikili iş görüşmesi katılım kayıt bilgilerine başvuru formu ekinde yer verilir.

-Fuar dışında yapılacak ikili iş görüşmelerinde; iş gezisi programına katılacak tüm işletmeler için ortak bir platformda yeri ve zamanı belirlenen, gidilecek ülkedeki firmalar ile birebir görüşüleceğine ilişkin bilgilere ve yazışmalara başvuru formu ve ekinde yer verilir. Meslek kuruluşları ile toplantı, sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile yapılacak görüşmeler bu kapsamda değerlendirilmez.

- Yurt dışı iş gezisi programında meslek kuruluşları ile toplantı, sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmelerin yer alması durumunda bu aktivitelere ilişkin karşı tarafla yapılan yazışmalara başvuru formu ekinde yer verilir.

-Organizasyon kapsamında yer alan her bir aktivite 2 (iki) günden fazla olamaz. Yurt dışı iş gezisi programında yapılacak aktivitelere ilişkin program akışı birbirleriyle uyumlu olmalıdır.

-Yurt dışı iş gezisi programının;

 (a) TOBB veya TESK tarafından organize edilmesi durumunda;

1) Oda, borsa ve birlikler düzenlemeyi planladıkları yurt dışı iş gezisi programları için başvurularını bağlı oldukları TOBB veya TESK’e yapar.

2) TOBB veya TESK, yukarıda belirtilen kriterleri dikkate alarak organize edecekleri yurt dışı iş gezisi programlarının destek kapsamına alınması için, yurt dışı iş gezisi programının başlama tarihinden en geç 15 (on beş) gün öncesine kadar Yurt Dışı İş Gezisi Programı Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ve ekleri ile KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden ilgili Başkanlık Birimine başvurur.

 3) İlgili Başkanlık Birimi aşağıda yer alan hususları dikkate alarak değerlendirme yapar:

a) Yurt dışı iş gezisi programının düzenlenme gerekçesi,

 b) Yurt dışı iş gezisi programının detaylı planı,

c) İkili iş görüşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgi ve karşı tarafla yapılan yazışmalar,

 ç) İşletmelerin fuar giriş biletleri

 d) Yurt dışı iş gezisi programı kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelere ilişkin yurt dışındaki işletmeler, kurumlar/kuruluşlardan alınan davet ve/veya teyit yazıları,

 e) Yurt dışı iş gezisine katılacak işletmelerin faaliyet alanları ile yurt dışı iş gezisi kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelerin uyumlu olması,

f) Yurt dışı iş gezisi programında organizatör kuruluştan hizmet alınması durumunda, organizatör kuruluşun A Sınıfı Seyahat Acentası Belgesi sahibi olması,

 g) Yurt dışı iş gezisi programının süresinin ziyaret edilecek Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarın başlangıç bitiş tarihi ile uyumlu olması hususlarını dikkate alarak başvuruyu değerlendirir.

4) İlgili Başkanlık Birimi değerlendirmeyi Yurt Dışı İş Gezisi Ön Değerlendirme Formu ile yapar. Bu işlem KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilir. Değerlendirme sonucunda yurt dışı iş gezisi programı kabul edilebilir, reddedilebilir veya en fazla 2 (iki) defa revizyon istenebilir. Son revizyonun, yurt dışı iş gezisini düzenleyecek kuruluş tarafından yurt dışı iş gezisi programının başlama tarihinden en geç 8 (sekiz) gün öncesine kadar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden ilgili Başkanlık Birimine gönderilmesi gerekir. İstenilen revizyonların yapılmaması durumunda başvuru reddedilir.

 5) Başvurulara ilişkin değerlendirme sürecinin ilgili Başkanlık Birimi tarafından yurt dışı iş gezisi programının başlangıç tarihinden en geç 7 (yedi) gün öncesine kadar tamamlanması gerekir.

 

 


Kategori : Duyurular
Eklenme Tarihi : 05/04/2019
Görüntüleme Sayısı : 1685
Yazar : Admin